www.tsuminochan.com
sex tube
banner-forsidebanner-forside


Privatlivspolitik for Dialog Translatører & Tolke I/S

Kontaktoplysninger
Kontaktperson: Charlotte K. Weiergang

CVR-nr.: 20 48 21 41
Tlf.nr.: 33 32 41 14
E-mail: info@dialog-tt.dk
Website: www.dialog-tt.dk

Klik her for at hente en PDF-fil med vores privatlivspolitik
 

Dataansvar  ̶  Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, lider økonomisk tab, får skadet dit omdømme eller udsættes for manglende datafortrolighed.

Kontaktoplysninger

Dialog Translatører & Tolke I/S er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra eller om dig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Charlotte K. Weiergang

CVR-nr.: 20 48 21 41
Tlf.nr.: 33 32 41 14
E-mail: info@dialog-tt.dk
Website: www.dialog-tt.dk

 

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilke(t) formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for modtagelse af dine persondata.

 
Behandling af persondata

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig i forbindelse med løsning af en opgave for dig som kunde.

De data, vi anvender, kan være:

  • Almindelige persondata
  • CPR-nummer
  • Følsomme data, fx lægejournal og straffeattest


Vi sammenstiller ikke dine data med data fra andre aktører, fx sociale medier.

Vi modtager og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi modtager og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det sker, når vi har brug for oplysningerne i forbindelse med:

  • En aftale, der er indgået mellem dig som kunde og translatøren om oversættelse af dokumenter eller om udførelse af tolkning
  • Administration af din relation til os
  • Opfyldelse af lovkrav
     

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den ydelse, vi tilbyder dig.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi modtager, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige for at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data det er nødvendigt at modtage og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være afhængig af, hvad der er nødvendigt for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores modtagelse, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Når du fremsender dokumenter til oversættelse eller som baggrundsmateriale i forbindelse med tolkning, anser vi det som et stiltiende samtykke til behandling i forbindelse med det pågældende projekt.

 

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, skade af dit omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Når du besøger vores hjemmeside, opsamles der cookies. En cookie er en fil, der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger. Vi bruger cookies til at optimere dit besøg på hjemmesiden og til at generere statistik over brugen af hjemmesiden.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

Vi henviser også til www.datatilsynet.dk og www.erhvervsstyrelsen.dk, hvis du ønsker yderligere oplysninger om databeskyttelse, cookies mv.

 

tamil hd